Vize Muzea Náchodska

Když jsem na začátku března 2018 přicházel jako nový ředitel Regionálního muzea v Náchodě, ptal jsem se, proč tato instituce nechává stranou potenciál rozmanitosti čtyř míst, v nichž sídlí. Přišlo mi to jako nevyužitá příležitost. Kromě náchodského ústředí je naší součástí Jiráskovo muzeum a Jiráskův rodný domek v Hronově, Muzeum města Police nad Metují a Pevnost Dobrošov. Spojení Náchoda s „pobočkami“ dobře nefungovalo z několika důvodů. Vedle ne zcela rovnocenného přístupu chyběla společná identita, něco, co by všechny spojovalo. Proto nyní představujeme novou tvář, kterou má v prvé řadě zrcadlit jméno. Regionální muzeum v Náchodě se od května 2018 postupně proměňuje na Muzeum Náchodska, hrdé na svá čtyři krásná sídla. Náchodsko je nazýváno branou Čech. Z této symboliky vychází i nové logo muzea. Skládá se ze čtyř otevřených bran, jejichž barvy odkazují na znaky měst, které jsou naším domovem.

Jako historik a památkář si vážím bohatých tradic minulosti, které mají být kreativně rozvíjeny. Muzeum v mé vizi inspiruje přítomnost, spoluvytváří život svého města, svého kraje. Základem živého vztahu muzea s veřejností jsou atraktivní expozice a výstavy. Máme radost, když právě vy, ctěná kulturní veřejnost, spoluurčujete směr našich aktivit – náměty, ale i dary konkrétních předmětů, jejichž příběhy byste chtěli poznat v souvislostech. Své příběhy však mají i stavby, v nichž se naše akce konají. Zkušenost z působení v Národním památkovém ústavu a v Akademii věd mne vede k přesvědčení, že muzejní expozice má být v nejlepším slova smyslu „přidanou hodnotou“. Co to znamená? Měšťanský dům, vojenská pevnost, památky lidové architektury, divadlo nebo klášter – budovy, v nichž sídlíme – si zaslouží zvát k návštěvě samy o sobě. Mohou v prvé řadě vyprávět o svých osudech, které jsou tak často spojeny s osudy našich předků. Pořádat výstavu v takových prostorách je pak dvojnásobná radost.

Proto chystáme projekty, které povedou k postupné památkové rehabilitaci a revitalizaci jednotlivých objektů spolu s jejich expozicemi. Zatímco projekt komplexní revitalizace národní kulturní památky Pevnost Dobrošov je dokončen, schválen k financování a letos by měl přejít do realizační fáze, u dalších objektů stojíme na začátku, ač se můžeme opřít o některé podklady, připravované v minulých letech. Týká se to zejména Broučkova domu čp. 18 v Náchodě, sídla stálé expozice muzea. Tento památkově chráněný dům ztratil po několika razantních zásazích druhé poloviny 20. století většinu historických prvků. Přesto mám naději, že s využitím současných technologických inovací budeme umět zbývající hodnoty zachránit a dům přiblížit podobě, jakou měl v dobách své největší slávy. Příprava změn neznamená automaticky uzavření muzea. V sezóně 2018 naopak představujeme nový exponát: posvátný kámen (menhir) z Říkova. Jeho oficiální uvedení je spojeno s Muzejní noci dne 16. května 2018.

Již pro sezónu 2018 vzniká nová nabídka prohlídkových okruhů s průvodcem. V klášteře v Polici nad Metují půjde o zpřístupnění okruhu kostelem Nanebevzetí Panny Marie, opatovým bytem, soukromou kaplí a dalšími prostorami. Monumentální Laudonův sál, dosud sloužící jako depozitář lidového nábytku, bude vyklizen a zpřístupněn k výstavním účelům. V Polici také připravujeme projekt revitalizace prostor kláštera a zatraktivnění jeho prohlídkové trasy. Bude součástí širšího návrhu, který v rámci česko-polské přeshraniční spolupráce počítá s důstojným představením náboženských tradic kladského pomezí. Záštity nad tímto projektem se laskavě ujalo město Náchod. Usilujeme-li o změny k lepšímu, je partnerství s městy nezbytným předpokladem. V případě kláštera si zároveň uvědomujeme důležitost spolupráce s polickou farností a řádem benediktinů.

Novým prohlídkovým okruhem bude rovněž „Jiráskovo divadlo a museum v Hronově“, unikátní budova, navržená na konci dvacátých let 20. století ke spojenému divadelnímu a muzejnímu účelu. Svým „nejdokonalejším vzhledem a technickým zařízením“ tehdy symbolizoval optimismus prvorepublikového Československa. V partnerství s Kulturním a informačním střediskem Hronov otevřeme objekt v míře, v jaké to umožňuje jeho divadelní provoz. Na základě návštěvnického zájmu jsme připraveni nabídku v dalších letech rozšiřovat a obohacovat.

Muzeum Náchodska chce každý rok překvapovat. Zároveň musí být předvídatelné, s cyklem pravidelných akcí. Součástí pravidelného ročního cyklu se od roku 2018 stanou Náchodské výtvarné jaro a Fotografický podzim. V zimním období budeme upřednostňovat aktivity zaměřené na domácí publikum, letním akcím by neměla chybět schopnost oslovit širší návštěvnickou veřejnost. Budou pokračovat programy typu Týden v muzeu zdarma. Téma odstraňování bariér hodláme dále rozvíjet – počínaje 1. květnem 2018 například rušíme na všech pobočkách poplatek za fotografování. Kvalitními výstavami se muzeum hodlá prezentovat rovnocenně ve všech svých čtyřech sídelních místech. Tento směr naznačuje uvedení výstavy evangelické vizuální kultury Neučiníš sobě rytiny do prostor polického kláštera. Využijme ji jako nabídku k dialogu, nejen mezináboženskému. Vernisáž proběhne na Noc kostelů 25. května 2018.

Muzeum Náchodska chce být přátelskou institucí. Přátelskou navenek k partnerům a návštěvníkům. Přátelskou uvnitř jako společensky odpovědný zaměstnavatel.

Společný tvůrčí prostor je otevřen.

 

Sixtus Bolom-Kotari

 

 

 

¨¨