Archeologická památková péče

Oznámení stavebníka Archeologickému ústavu:

Oznámení stavebníka Archeologickému ústavu o záměru provádět stavební či jinou činnost na území s archeologickými nálezy dle §22, odst.2 zák. č. 20/87Sb.,stáhnete na internetových stránkách Archeologického ústavu AV ČR (http://www.arup.cas.cz/  ) nebo zde:

http://www.arup.cas.cz/wp-content/uploads/2012/01/žádost_o_vyjádření_k_záměru.doc

 

Vyplněný formulář zasílejte elektronicky na adresu:

oznameni@arup.cas.cz

nebo poštou na kontaktní adresu:

ARÚ AV ČR, Praha, v.v.i.
Referát archeologické památkové péče
Hana Trnková
Letenská 4
118 01 Praha 1

Adresa e-podatelny:

Datová schránka Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i.
ID schránky: fxcng6z
Typ schránky: Právnická osoba
IČ: 67985912

 

Archeologické výzkumy:

Muzeum Náchodska je institucí oprávněnou provádět archeologické výzkumy. Povolení provádět archeologické výzkumy ve smyslu ustanovení § 21 odstavce 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, bylo uděleno Okresnímu (nyní Regionálnímu) muzeu v Náchodě Ministerstvem kultury ČR dne 13. 12. 1999 (č.j. 12.724/1999).

Dohodu o podmínkách a rozsahu provádění archeologických výzkumů s Archeologickým ústavem Akademie věd ČR uzavřelo muzeum 8. 8. 2000.

  
Provádíme především záchranné archeologické výzkumy a dohledy při stavbách RD, inženýrských sítí (vodovody, kanalizace KNN…) a výzkumy při opravách silnic. Zaměřujeme se převážně na oblast Náchodska, Policka, Teplicka, Červenokostelecka, Českoskalicka a Novoměstska (s výjimkou samotného Nového Města n.Met.- zajišťuje Muzeum Orlických hor v Rychově n.K.) .
Arch. výzkumy na Jaroměřsku zajišťuje převážně Muzeum východních Čech v Hradci Králové

 

Archeologický výzkum v tomto regionu lze objednat písemně na adrese:
Mgr. Jan Košťál

Muzeum Náchodska
Masarykovo náměstí 1
547 01 Náchod
či e-mailem na adresu: kostal@muzeumnachod.cz
tel. 604 134 241
Uveďte vždy název stavby, parcelu či ulici a čp. a katastrální území. Dále kontaktní údaje investora stavby, předpokládaný termín stavby a charakter stavebních činností, situační plánek, popřípadě stavební dokumentaci ke stavbě. Vhodné je uvést i kontakt na případnou dodavatelskou firmu, která bude stavbu realizovat.
Před zahájením archeologického výzkumu musí být podle §22 zákona o památkové péči č. 20/1987 Sb. mezi investorem a archeologickou institucí uzavřena písemná dohoda. Bez dohody nelze archeologický výzkum provádět!

 

Ceník archeologických prací Muzea Náchodska na rok 2021:

Cena záchranného archeologického výzkumu u takovýchto staveb je součtem následujících položek:

Cena za provedenou práci, která zahrnuje vlastní terénní výzkum, základní konzervaci nálezů (tj. jejich umytí a uložení), zpracování terénní dokumentace, jakož i vyhotovení nálezové zprávy, materiálové náklady (obalový materiál atd.), cestovné, ceny služeb (geodetické zaměření, analýzy vzorků, zpracování nálezů atd.) podle ceníku na rok 2021:

Fakturace je prováděna po skončení záchranného archeologického výzkumu podle skutečných nákladů.

Rozsáhlejší archeologické výzkumy, např. výzkumy středověkých parcel v historických jádrech měst a obecně výzkumy v historických jádrech měst, v památkových zónách, rezervacích a kulturních památkách, které není MNA schopno samo plně zajistit, budou řešeny formou objednávky u externích specializovaných firem, a to včetně zpracování nálezů.

Cena pak bude kalkulována podle ceny dodavatele arch. výzkumu a vlastních nákladů MNA dle tohoto ceníku.