Knihovna Muzea Náchodska

Adresa: Knihovna Muzea Náchodska, Masarykovo náměstí čp.1
Kontaktní osoba: Mgr. Eva Vodochodská
Tel.: 491 423 248
E-mail: knihovna@muzeumnachodska.cz
Otevírací doba: Po předchozí domluvě je možno knihovnu navštívit v pracovní dny

Evidenční číslo na MK ČR: 5628/2003
Sigla: NAE301

Katalog: https://muzeum.tritius.cz/library/rmn/

Úvod

Knihovna Muzea Náchodska je knihovnou základní se specializovanými fondy. Historický fond obsahuje dokumenty sbírkové povahy: rukopisy a staré tisky, mezi nimiž se nachází poměrně značné množství unikátů. Jsou zde zejména díla s náboženskou tématikou – různé modlitební knížky a bible, ale také např. díla s tématikou lidového léčitelství či válečnou. Ve specializovaném fondu knihovny jsou dokumenty vztahující se k odborné činnosti muzea: encyklopedie, slovníky, periodika, odborné publikace, regionální literatura.V současnosti se muzejní knihovna při rozšiřování svého fondu zaměřuje zejména na díla s regionální tématikou – jedná se hlavně o publikace týkající se historie regionu v širším slova smyslu, dějin závodů, přírodního a kulturního dědictví, je zde zastoupena i tvorba význačných spisovatelů spjatých s regionem (A. Jiráska, E. Hostovského, B. Němcové apod.). Dále je fond naší knihovny rozšiřován o odborné publikace, které potřebují odborní pracovníci ke své práci.Muzejní knihovna je knihovnou prezenční, knihy půjčujeme jen ke studiu v badatelně, pouze ze závažných důvodů je ve výjimečných případech možno – po předchozí domluvě s ředitelem muzea, některá díla zapůjčit i mimo prostory muzea (domů). Nastane-li tato situace, sepíšeme smlouvu o výpůjčce, kde je mimo jiné stanoveno na jak dlouho je kniha zapůjčena, z jakého důvodu (např. psaní diplomové práce) a režim, jak se s knihou má zacházet.

Knihovní fondy

Součástí knihovního fondu Muzea Náchodska jsou knihy ze tří muzeí – z původního majetku náchodského muzea (pracovně nazýváme tzv. náchodský fond) a z poboček muzea – Jiráskova muzea v Hronově (pracovně tzv. hronovský fond) a Muzea města Police nad Metují (pracovně tzv. polický fond). Knihy náležící do hronovského a polického fondu byly v minulosti majetkem hronovského a polického muzea, majetkem náchodského muzea se staly teprve poté, co muzea v Hronově a Polici nad Metují zanikla jako samostatné instituce a stala se součástí Regionálního (do roku 2002 Okresního) muzea v Náchodě.Z tohoto důvodu jsou knižní fondy uloženy na více místech. Vlastní knihovna a badatelna muzea se nachází v administrativní budově na Masarykově náměstí v Náchodě; zde jsou umístěny všechny publikace z náchodského fondu a část knih z fondu hronovského. Zbývající část hronovského knižního fondu je umístěna v prostorách Jiráskova muzea v Hronově, které sídlí ve druhém poschodí budovy hronovského Jiráskova divadla. Knihy pocházející z polického muzea jsou dosud uloženy v budově bývalého polického muzea – v benediktinském klášteře v Polici nad Metují.

Členění knihovny

Náchodský fond naší knihovny je členěn převážně předmětově: zahrnuje signatury R – regionální literatura, Mz – historická muzejní knihovna, Př. – tzv. příruční knihovna, která zahrnuje hlavně knihy odborného charakteru sloužící k práci zaměstnanců muzea; tato signatura je uzavřena a již se dále nedoplňuje, byla nahrazena značkou I. Poslední signaturu tvoří značka RKPS – pro historické rukopisy.Hronovský fond obsahuje pouze jednotnou značku B – pro knihy a mapy, podrobnější členění zde není. Jedná se o značku, kterou používali pracovníci hronovského muzea.Polický fond není označen žádnými signaturami. Tento fond teprve čeká na své podrobnější zpracování, proto do budoucna uvažujeme, že knihám bude přidělena značka P (P jako Police nad Metují).V současné době pracujeme na elektronické katalogizaci knih, která je prováděna do knihovního systému CLAVIUS. Jako pomocné používáme soupisy zpracované v excelu, které se nám velmi osvědčily. Počítač je v případě potřeby k dispozici rovněž návštěvníkům knihovny z řad široké veřejnosti.

Inventář knihovny Muzea Náchodska:

Knihovna Muzea Náchodska – fond starší a regionální literatura

Knihovna Muzea Náchodska – regionální knihovna

Knihovna Muzea Náchodska – příruční knihovna

Knihovna Muzea Náchodska – příruční knihovna, starší

Knihovna bývalého hronovského muzea – B

Knihovna bývalého hronovského muzea – Zn

Inventář knihovny Muzea Náchodska ke stažení ve formátu MS Excel:
Starsi-a-regionalni-tisky.xls
Prirucni-knihovna.xls
Hronovska-knihovna


Badatelský list: stáhnout ve formátu PDF
Ceník služeb: stáhnout ve formátu PDF

Knihovní řád: stáhnout knihovní řád ve formátu PDF