Edukační činnost muzea

Muzeum Náchodska nabízí zájemcům z řad škol různé edukační programy. Muzeum je díky kultuře, kterou šíří, je schopné odpovědět na měnící se potřeby lidí v současné době. Edukačním působením sbírek dochází k pozitivnímu rozvoji jedince, k utváření jeho hodnotové orientace a získání vztahu ke kulturnímu a historickému dědictví. Již několikátým rokem tak v muzeu můžete navštívit výchovné, vzdělávací a zážitkové programy pro MŠ, ZŠ a SŠ. Edukační programy lze zahrnout do školního vzdělávacího systému pro základní vzdělávání a uplatnit ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět; Člověk a společnost.

Programy jsou rozděleny podle své náročnosti a chtějí dětem představit nejen muzeum, ale také jednotlivé období lidských dějin. Pro MŠ je prozatím připraven pouze jeden program s názvem Děti, víte co je muzeum?  Cílem tohoto programu je seznámit děti, které přišly do muzea poprvé, s touto institucí, se stálou expozicí a jednotlivými exponáty. Programu se mohou zúčastnit i děti, které opakovaně muzeum navštěvují. Hravým způsobem si s dětmi osvojíme správný způsob chování v expozicích, dozvíme se, co je muzeum, proč a jak vzniklo, poznáme nejdůležitější budovy města Náchod.

Pro ZŠ je počítáno s deseti vzdělávacími programy ke stálé expozici Dějiny Náchoda a Náchodska, s názvem Krokem za příběhem. Jádro připravovaných programů tvoří 10 pečlivě vybraných muzejních exponátů ze stálé expozice. Základ tvoří příběhy z dob dávných a minulých, na které navazují herní aktivity v podobě úkolů, pracovních listů, kvízů a didaktických her. Vyprávění příběhů je ta nejpřirozenější lidská činnost i umění zároveň. Muzeum chce touto uměleckou disciplínou a edukačním prostředkem přiblížit dětem, žákům a studentům vystavené exponáty a dobu, z které pocházejí. Díky této metodě si návštěvník nepřímo rozvíjí svou slovní zásobu, aktivně pak představivost a hlavně schopnost vlastního úsudku. Návštěvníci si díky zážitku z příběhu lépe zapamatují fakta, protože jsou vtaženi do děje a konkrétních situací spojených s emocí.

Kromě vzdělávacích programů ke stálé expozici v Náchodě, muzeum připravuje také samoobslužné pracovní listy pro širokou veřejnost k vybraným krátkodobým výstavám. Školy i široká veřejnost může využít nabídku specializovaných přednášek a výkladů od odborných pracovníků.

Muzeum již v minulých letech rozšířilo vzdělávací programy i do jiných muzejních objektů, především do Pevnosti Dobrošov, kde je možné zúčastnit se akce s názvem „Na Berlín“; jedná se o program k výročí konce druhé světové války. Vytvořen je na principech oblíbených escape games. Žáci musí plnit úkoly a ve většině případů pracují sami, čímž si mnohem hlouběji osvojí znalosti a dovednosti na ně v programu kladené.

Pro širokou veřejnost je během roku připraveno také několik tvůrčích dílniček. Již tradiční dílnou jsou „Velikonoce v muzeu“. Zde si zájemci mohou uplést tradiční pomlázku a ozdobit vajíčka několika různými technikami. Na další tvůrčí dílničce si můžete vyrobit lampion, který použijete například při lampionovém průvodu.